fbpx

41 x TAK!

Za nami długa, pięcioletnia walka o zmianę formuły obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Łodzi. Wczoraj jednomyślnie wszyscy radni powiedzieli TAK.

To wielki sukces Miasta – mieszkańców, organizacji pozarządowych, urzędników oraz radnych. Łódź znów ma się czym chwalić.

Historyczny dzień

Początek dnia nie zapowiadał burzy. Projekt zmian statutu miasta nie znalazł się w porządku obrad sesji Rady Miejskiej, ale – o czym pisaliśmy – było to najpewniej przeoczenie i na spotkaniu 26 czerwca uzyskaliśmy od radnych zapewnienie, że jest to przeoczenie i punkt zostanie wprowadzony do porządku obrad przez samych radnych – do wprowadzenia punktu potrzeba było 22 głosów poparcia.

Głosowanie sesja 2014_07_02 - wprowadzono punkt

Tak też się stało. Radni stosunkiem głosów 26 za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się [26-0-9] zdecydowali o tym, że punkt dotyczący obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej znajdzie się w porządku obrad jako 9B. Pozostało cierpliwie czekać.

Po wielu godzinach obrad radni przystąpili do omawiania punktu 9B. Po wstępie przewodniczącego Komisji Statutowej (która formalnie była projektodawcą), radnego Pawła Bliźniuka na mównicę wszedł Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. W kilkunastominutowej prezentacji przedstawił historię działań, które doprowadziły do tego miejsca, mówiąc o koalicji organizacji, zebraniu ponad 6.000 podpisów oraz późniejszym odrzuceniu projektu – jak również o okolicznościach wznowienia prac. Zaapelował do radnych, aby wspólnie – ponad podziałami – zaufali mieszkańcom Łodzi i ułatwili im korzystanie z narzędzia, które dotychczas było dla nich praktycznie nieosiągalne (praktycznie każda zgłoszona dotychczas inicjatywa była wspierana przez dużą strukturę – partyjną lub związkową).

Radni przez ponad godzinę dyskutowali nad projektem zmian. Główną osią sporu był postulat obniżenia progu podpisów do 1.000. Część radnych uważała, że jest to zbyt niski pułap, który pozwoli na zgłaszanie licznych projektów bez większego poparcia społecznego. Pojawiały się również obawy, że otworzy to drzwi do tworzenia się rywalizujących ze sobą grup, z których każda będzie zgłaszała swój projekt uchwały. Jednocześnie z ust niektórych radnych padały apele o to, żeby wierzyć w odpowiedzialność mieszkańców. Wskazywano również na to, że liczne projekty mieszkańców będą pozwalały na budowanie silniejszego społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego w sprawy swojego miasta.

Radni z klubu SLD, wspierani przez radnych PiS zgłosili projekt zmian, który zakładał zwiększenie proponowanej liczby podpisów z 1.000 do 3.000 przy jednoczesnym wydłużeniu czasu zbierania z 3 miesięcy do 6. Projekt ten został jednak odrzucony stosunkiem głosów 15-26-0.

Głosowanie poprawka SLD 2014_07_02

Po tak burzliwej dyskusji wynik ostatecznego głosowania – który  był wielka niewiadomą – okazał się również wielkim (pozytywnym) zaskoczeniem.

Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem zmian proponowanych przez inicjatywę “Łodzianie decydują!”. Projekt uchwały został przyjęty przez radnych stosunkiem głosów 41-0-0 (wyniki tego głosowania w głównym zdjęciu artykułu).

Co się zmieni(ło)

Radni w głosowaniu poparli wszystkie postulaty projektu uchwały. Zdecydowali oni o:

  • zmniejszeniu wymaganej liczby podpisów pod projektem z 6000 do 1000;
  • sprawdzeniu poprawności projektu przez urzędników przed rozpoczęciem zbiórki podpisów;
  • dokładnym określeniu terminów rozpatrywania dla projektów obywatelskich;
  • zniesieniu możliwości odrzucenia projektu przez radnych bez dyskusji;
  • prawie mieszkańców do wycofania projektu uchwały, w którym radni Rady Miejskiej wprowadzili zbyt daleko idące zmiany.

Teraz – zgodnie z prawem – projekt zmian w statucie miasta trafi do Prezesa Rady Ministrów, który musi go zaopiniować. Po uzyskaniu pozytywnej opinii trafi on ponownie do radnych Rady Miejskiej w Łodzi, którzy będą mogli ostatecznie przyjąć zmiany.

Zasłużeni

Zmiany w formie inicjatywy uchwałodawczej to wynik pracy wielu zaangażowanych w ten projekt ludzi.

Przede wszystkim olbrzymie podziękowania należą się dla ponad 6.000 mieszkańców Łodzi, którzy na przełomie lat 2009-2010 wsparli swoimi podpisami pierwszy projekt zmian obywatelskiej inicjatyw uchwałodawczej – to ich podpisy dawały przez wiele lat siłę do walki o zmianę zaporowego progu, który szansę dawał przede wszystkim dużym, zorganizowanym strukturom – nie obywatelom.

Dziękujemy także tym, którzy wspierali nas w ostatnich dniach wysyłając do radnych apel o przegłosowanie zmian. To był bardzo ważny głos poparcia!

Ukłony i podziękowania należą się również tym, którzy wówczas – pięć lat temu – zjednoczyli się w staraniach o zmianę i przez ponad pół roku zbierali podpisy. Koalicja kilkunastu organizacji pozarządowych była wyrazem tego, jak wielki trud organizacyjny był potrzebny, aby mieszkańcy (bez wsparcia struktur partyjnych) mogli uzbierać wymaganą pulę ponad 6.000 podpisów. Nie sposób wymienić tych wszystkich ludzi z imienia i nazwiska tak, aby nikogo nie pominąć – dlatego przyjmijcie proszę zbiorowe, ale szczere “dziękuję!”

To, jak bardzo przez te kilka lat zmieniło się nasze miasto, widać bardzo dobrze na przykładzie postaw naszych miejskich urzędników. Z pewnością nie byłoby tak dobrze przygotowanego projektu zmian, gdyby nie wsparcie, jakiego udzielili nam pracownicy Urzędu Miasta – dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dr Marcin Górski oraz radczyni prawna, dr Marlena Sakowska-Baryła. Ich pomoc okazała się nieoceniona w przekuwaniu koncepcji zmian na konkretne zapisy uchwały.

Ostatnie – ale nie najmniej ważne – słowa podziękowania należy skierować w stronę łódzkich radnych, zarówno Pawła Bliźniuka, przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej, który wspierał przez ten rok działania inicjatywy, jak również w stronę radnych zasiadających w komisji, którzy swoimi uwagami (również tymi krytycznymi) pomagali w wypracowaniu wspólnego projektu. Podziękowania należą się także wszystkim radnym łódzkiej Rady Miejskiej, którzy mimo podziałów politycznych czy światopoglądowych postanowili jednomyślnie poprzeć zmiany korzystne dla mieszkańców naszego miasta.

Pokazali, że zależy im na głosie mieszkańców.

Dziękujemy!

Aktualizacje

15 lipca dowiedzieliśmy się, że dzień wcześniej (poniedziałek, 14 lipca) z Urzędu Miasta Łodzi zostało wysłane pismo do ministerstwa, aby to – zgodnie z ustawą – skonsultowało treść przyjętej przez radnych uchwały (zmian statutu miasta). Będziemy monitorowali rozwój sytuacji.